Anar a pàgina inicial
Facebook Twitter YouTube  Issuu


ACTUALITAT IGUALADA COMERÇ NOTÍCIES LÍNIA D´AJUTS A EMPRENEDORS, AUTÒNOMS I COMERÇOS 2013

LÍNIA D´AJUTS A EMPRENEDORS, AUTÒNOMS I COMERÇOS 2013

Enviar un enllaç d'aquesta pàgina. Versió per imprimir.

Han sortit publicades, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6415, d’11 de juliol de 2013), la convocatòria i les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, ORDRE EMO/156/2013 que us adjuntem.

L’objecte d’aquestes bases, impulsades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes i reactivar l’economia.

Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts els autònoms, les micro, les petites i mitjanes empreses amb seu social o activitat a Catalunya i es consideren objecte d’ajut els següents tipus de projectes :

  1. Projectes d’inversió : l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat.
  2. Projectes de circulant : relatius a l’activitat del dia de l’empresa, necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament dels clients.

Les característiques dels ajuts són les següents: l’Institut Català de Finances (ICF) respondrà del 70% del principal pendent de cada operació formalitzada a través de les entitats financeres col·laboradores (Banc de Sabadell o CaixaBank). Prèviament a l’aprovació del préstec per part de les entitats financeres col·laboradores, la Direcció General corresponent, en funció de la línia d’ajuts sol·licitada, haurà d’haver emès la resolució favorable.

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) són:

a) Tipus d’interès: l’euríbor a 12 mesos, més un diferencial de fins 7 punts

b) L’import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i com a màxim de 100.000 euros per beneficiari

c) El termini màxim del préstec és de 5 anys

d) La carència d’amortització són 2 anys, inclosos en el termini

e) El préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura

f) Les garanties seran aquelles que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació

g) Les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, tret d’una comissió d’obertura del 0,5% de l’import del préstec formalitzat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds ha començat el dia 12 de juliol i restarà obert fins el dia 31 de desembre de 2013 o fins l’exhauriment del pressupost per a aquests conceptes. Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal FinEmpresa de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat , mitjançant model normalitzat que està disponible a la mateixa pàgina web. L’imprès de sol·licitud resultant de la tramitació telemàtica, en paper i degudament signat, es presentarà, juntament amb la documentació complementària, en el termini de 10 dies hàbils, en funció del tipus de beneficiari, al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la Direcció General d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom, a qualsevol punt de la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (www.gencat.cat/canalempresa/xarxa ) o bé d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


extranet associats


Igualada Comerç c/ Sant Jordi, 11   08700 Igualada   T 938051419   avís legal   contactar   Mapa Web