Anar a pàgina inicial
Facebook Twitter YouTube  Issuu


ACTUALITAT IGUALADA COMERÇ NOTÍCIES PROPOSTES DE UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS D´IGUALADA PER ALS PARTITS POLÍTICS QUE ES PRESENTEN A LES ELECCIONS MUNICIPALS

PROPOSTES DE UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS D´IGUALADA PER ALS PARTITS POLÍTICS QUE ES PRESENTEN A LES ELECCIONS MUNICIPALS

Enviar un enllaç d'aquesta pàgina. Versió per imprimir.

Propera la celebració de les vuitenes eleccions municipals a Catalunya, la Fundació Privada Comerç Ciutadà, de la qual n’és membre adherida la Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada (UBIC) es dirigeix a tots els partits polítics candidats al govern dels ajuntaments catalans per recordar-los que: el comerç urbà és el principal contribuent al dinamisme i vitalitat de les ciutats i viles catalanes, que és aportador d’importants i creixents nivells d’ocupació, doncs ja son més de 300.000 les persones ocupades directament en els més de 110.000 establiments comercials, i, en el cas de Igualada ja representa més del 18% de l’ocupació laboral en els més de 2.200 establiments comercials establerts a la ciutat, que suposa un imprescindible factor de cohesió social, que singularitza i atorga personalitat a les ciutats i, per sobre de tot, que està compromès amb el futur de les nostres municipis i dels seus ciutadans, actuant com a motor impulsor del seu constant batec social i econòmic.

Conscient del grau de coneixement i sensibilitat dels i les aspirants a governar el nostre ajuntament, la UBIC els vol alertar sobre els perills als que ha de fer front el seu comerç urbà a l’hora de seguir evolucionant, en el paper que, des de temps immemorials, ve jugant en la vida ciutadana.

En aquest sentit, aprofitant la contesa electoral del darrer diumenge de maig, adherint-nos al manifest de Comerç Ciutadà, des de la UBIC volem fer arribar les nostres peticions a tots aquells i aquelles que opten a representar-nos i a esdevenir els més pròxims interlocutors del comerç urbà de la nostra ciutat.

I en aquest sentit, els demanem:

Una aplicació del PTSEC més ajustada al seu esperit.

Suposant una inestimable eina per a l’assoliment i preservació del creixement equilibrat entre els diferents formats i polaritats comercials en els diferents àmbits territorials i locals, el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials no va ser fàcil de gestar.

Per això demanem i animem a l’Ajuntament que en l’exercici de les seves potestats en aquesta matèria, actui amb el necessari vigor, fent respectar al màxim el document original pactat per tots els agents socials amb la Generalitat de Catalunya.

Més rigor en el desenvolupament i aplicació del POEC

Com a veritable instrument destinat a la consecució d’un òptim equilibri en l’oferta comercial dins de l’àmbit local, el POEC no ha de suposar el “recurs legal” per a la consecució de polítiques urbanístiques agressives i desestabilitzadores, que amb massa dels casos, res tenen a veure amb l’interès del sector comercial i dels propis ciutadans. Es demana una escrupolosa adequació i aplicació del POEC

Més dotació pressupostaria per a la promoció de la ciutat

Activador de fluxos de visitants i usuaris, el comerç urbà s’ha convertit en un factor clau per a l’atractivitat i dinamisme econòmic de les viles i ciutats catalanes.

Des de la UBIC considerem que la reinversió en accions de promoció de ciutat fonamentades en base a la renovada atractivitat de les polaritats comercials urbanes ha de suposar una decisió estratègica dels responsables municipals i en aquest sentit i per tal de dotar les adequades estructures d’acollida i infraestructures de gestió, suggerim que els pressupostos d’inversió destinin a aquestes necessitats un percentatge no inferior al 3% del capítol VI dels pressupostos municipals.

Ordenances per a la limitació d’usos en els eixos comercials.

El procés de revitalització comercial produït en determinades zones de les ciutats comporta tanmateix que l’amenaça d’una “mort d’èxit” plani sobre un gran nombre dels seus eixos i zones comercials.

Proposem que en les ordenances municipals s’identifiquin aquells carrers i places en els que el comerç i l’oferta cultural i lúdica hi constitueixin l’activitat predominant i que, per tal de coartar espirals involutives sobre el seu caràcter comercial, derivats de les pressions immobiliàries i altres del mercat, en limitin l’establiment d’activitats que no pertanyents als esmentats sectors, com per exemple: el financer, l’immobiliari i d’altres que, amb diferent demanda i requeriments per part dels seus usuaris, comporten una greu distorsió per a l’activitat comercial primordial.

La impulsió d’iniciatives de partenariat en zones urbanes d’alta densitat comercial.

Atès al marc netament voluntarista en el que es basa el paper de l’associacionisme comercial i sense detriment del seu encaix en el comerç de moltes poblacions del nostre país, els actuals sistemes i prestació d’ajuts públics aplicats a la gestió i/o a la dinamització del comerç urbà, poden haver “tocat sostre” en un creixent nombre de ciutats mitjanes de Catalunya i a Igualada entre elles.

Per tal d’assegurar una més àmplia participació en el que ha de ser el “comú esforç” dels sector públic i privat aplicat a futurs programes d’excel·lència en els principals nuclis del comerç urbà de Catalunya, cal dotar-se d’eines de participació i gestió innovadores i sostenibles aplicables a la nostra ciutat.

Per això la UBIC proposa al nou ajuntament d’aquesta ciutat que s’avanci per tal de disposar en un proper futur de noves eines de gestió administrativa i econòmiques adients a la gestió integral dels nuclis de comerç urbà més madurs i que aquestes puguin ser una realitat al finalitzar el mandat que ara començarà.

Uns horaris comercials compatibles amb la vida personal i familiar

De forma contradictòria amb els actuals corrents d’incentivació per a l’aplicació de polítiques de “responsabilitat social” en el món empresarial, massa sovint, les administracions locals afavoreixen l’establiment de pautes horàries pel seu comerç i/o decreten la seva obertura en festivitats locals que, sense el necessari consens amb al sector implicat, suposen un greu atemptat a les seves pròpies recomanacions tendents a la consecució d’uns horaris de treball més conciliadors de la vida personal amb el treball, com ja es va donant en altres sectors professionals.

Proposem que les dates de festius municipals i d’obertura autoritzada pel comerç que l’Ajuntament pot demanar a la Generalitat hagin de ser pactats sempre de forma prèvia i com a condició “sine qua non” amb els representants del comerç local.

la implementació de mecanismes transversals de gestió municipal.

En molts casos, les accions de màrqueting de ciutat implementades des de les àrees municipals de promoció econòmica, turisme i altres, no obtenen els resultats desitjats doncs xoquen amb insuficients o inadequats serveis d’acollida a la seva ciutat; en aquest cas, responsabilitat d’altres àrees municipals com: de serveis, manteniment i mobilitat. Aquests fets, solen provocar el desencís dels visitants atrets i son la causa d’efectes del tot contradictoris amb els objectius marcats.

La UBIC demana al l’Ajuntament d’Igualada un major esforç alhora de coordinar l’execució de polítiques de promoció de ciutat establint i consolidant els més adequats mecanismes de transversalitat entre els departaments municipals més implicats per així poder obtenir un més elevat rendiment de l’esforç inversor.

uns eixos comercials més nets, segurs i atractius.

L’aplicació de la Llei de Residus en l’àmbit de les empreses comercials ha estat, en general, objecte d’una intensa col·laboració entre el sector afectat i l’administració local. Això no obstant, el seu procés d’implementació no està conduint als millors i desitjats escenaris en l’activitat dels eixos del comerç urbà doncs de forma paral·lela amb una millora en el manteniment i bona imatge dels carrers i espais comercials, s’està produint una espiral de conflictes que, basats en dubtoses competències entre el que és de responsabilitat privada i la que és pública, solen acabar amb expedients de sanció vers els comerciants .

Des de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada aspirem a un marc de diàleg i consens entre el sector comercial i l’ajuntament encaminat a una més òptima gestió dels residus. No podem estar sotmesos, com succeeix en massa ocasions a unes normes i mesures que sense espais de diàleg conduents a propostes de mútua col·laboració innovadores, trenquen la dinàmica comercial.

Els centres urbans comercials, plens de ciutadania que en franca convivència fa dels carrers i les botigues el seu punt de trobada i de relació social necessiten del més adequat clima de seguretat. Demanem alhora els suficients recursos per garantir la seguretat les nostres visitants i també dels nostres negocis, especialment en les franges horàries de menor o nul·la activitat comercial.

Una mobilitat conciliada amb els requeriments dels eixos comercials

Tot i les inicials resistències del sector comercial, actualment està demostrat l’efecte beneficiós que per a la seva activitat suposa la vianalització dels carrers i espais amb una forta implantació comercial.

Això no obstant, pel fet de no encertar amb les més adients fórmules per aplicar a cada cas, els processos de reconversió en illes de vianants i zones de prioritat invertida endegats per part del nostre ajuntament, alguns d’ells no han obtingut els resultats desitjats doncs, lluny d’aportar valor afegit a la qualitat de l’acte de compra del visitant o potencial client, ha suposat un element dissuasori pel ciutadà/na a l’hora de triar el seu centre de compres.

La UBIC demana una millor planificació estratègica en la construcció d’infraestructures i estructures de servei i acollida així com en l’ordenament i gestió de la mobilitat i el transport urbà, escoltant i prioritzant els criteris de rendibilitat comercials sovint relegats per d’altres consideracions de menor rellevància o d’impacte negatiu.

La definició i impulsió d’un model comercial adequat als de la ciutat.

La definició i adopció d’un model comercial genuïnament català ha esdevingut la culminació d’un procés en el que, amb certs matisos, sembla coincidir la majoria dels grups polítics més reconeguts a casa nostra.

Des de Comerç Ciutadà volem pensar que les raons que han determinat el reconeixement d’aquest model obeeixen a la més racional convicció que els polítics puguin tenir sobre el seu encaix socioeconòmic i estratègic de país més que d’altres consideracions de dubtosa rendibilitat políticpartidista o electoralista.

Tot i així, no tots els polítics responsables en el planejament urbanístic local actuen amb el mateix coneixement o coherència amb el model de vila o ciutat sobre la que planifiquen i actuen en el seu creixement.

Per damunt de les possibilitats i limitacions emanades dels successius PTSEC’s i de cara al creixement de l’oferta comercial d’Igualada, cal que la corporació local actuï en coherència amb el model propi de la ciutat i que, en base a d’altres interessos aliens al comerç, no sotmetent a innecessàries tensions i riscos de desequilibri a un sector d’interès econòmic i social com és el seu comerç urbà no tant fort i resistent com se sol creure.


extranet associats


Igualada Comerç c/ Sant Jordi, 11   08700 Igualada   T 938051419   avís legal   contactar   Mapa Web